انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتور سیکلت پیاجو مدل Liberty 150 ABS

۳۸۴.۲۲۴.۰۰۰تومان
تخفیف
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتور سیکلت رویال الوی مدل TG 180

قیمت اصلی ۲۶۳.۸۴۹.۲۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۲۵۳.۲۹۵.۲۳۲تومان است.
تخفیف
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتور سیکلت زونتس مدل N2 230

قیمت اصلی ۱۶۲.۹۹۹.۱۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۱۵۶.۴۷۹.۱۳۶تومان است.
تخفیف
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتور سیکلت زونتس مدل N2 230 (N)

قیمت اصلی ۱۶۹.۹۷۵.۹۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۳.۱۷۶.۸۶۴تومان است.
تخفیف
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتور سیکلت سوپر سوکو مدل (TS P (1900

قیمت اصلی ۱۸۶.۹۴۴.۸۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۹.۴۶۷.۰۰۸تومان است.
تخفیف
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتور سیکلت کابالرو مدل Flat Track 249

قیمت اصلی ۳۴۱.۶۶۷.۵۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۳۲۸.۰۰۰.۸۰۰تومان است.
تخفیف
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتور سیکلت کاواساکی مدل Brute Force 300

قیمت اصلی ۵۳۶.۱۱۳.۵۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۵۱۴.۶۶۸.۹۶۰تومان است.
تخفیف
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتور سیکلت کایو مدل AU 200

قیمت اصلی ۲۹۳.۹۳۷.۶۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۲۸۲.۱۸۰.۰۹۶تومان است.
تخفیف
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتور سیکلت کایو مدل AU110

قیمت اصلی ۱۳۲.۰۴۰.۵۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۶.۷۵۸.۸۸۰تومان است.
تخفیف
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتور سیکلت کویر مدل (CDI 125 (Starter

قیمت اصلی ۸۹.۹۴۷.۹۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۸۶.۳۴۹.۹۸۴تومان است.
تخفیف
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتور سیکلت کویر مدل 1958

قیمت اصلی ۷۷.۲۲۱.۷۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۷۴.۱۳۲.۸۳۲تومان است.
تخفیف
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتور سیکلت کویر مدل CDI 125

قیمت اصلی ۸۹.۲۲۹.۷۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۸۵.۶۶۰.۵۱۲تومان است.
تخفیفناموجود
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتور سیکلت کویر مدل ES6 (1500)

قیمت اصلی ۷۷.۲۲۱.۷۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۷۴.۱۳۲.۸۳۲تومان است.
تخفیفناموجود
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتور سیکلت کویر مدل iTango

قیمت اصلی ۱۳۷.۱۲۴.۹۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۱.۶۳۹.۹۰۴تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتور سیکلت کویر مدل S2 150

۱۲۶.۹۱۰.۰۰۰تومان
تخفیف
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتور سیکلت کویر مدل ST3 220

قیمت اصلی ۱۵۳.۵۵۹.۹۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۷.۴۱۷.۵۰۴تومان است.
تخفیف
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتور سیکلت کویر مدل T2 248 N

قیمت اصلی ۱۵۱.۵۰۷.۹۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۵.۴۴۷.۵۸۴تومان است.
تخفیف
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتور سیکلت کویر مدل T4 200

قیمت اصلی ۲۰۴.۹۶۲.۵۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۱۹۶.۷۶۴.۰۰۰تومان است.
تخفیف
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتور سیکلت کویر مدل کایو KAYO AU 150

قیمت اصلی ۱۷۳.۲۸۵.۷۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۶.۳۵۴.۲۷۲تومان است.
تخفیف
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتور سیکلت کی تی ام مدل Duke 200

قیمت اصلی ۴۰۴.۶۱۶.۴۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۳۸۸.۴۳۱.۷۴۴تومان است.
تخفیفناموجود
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتور سیکلت کی تی ام مدل Duke 249

قیمت اصلی ۵۰۴.۸۵۶.۶۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۴۸۴.۶۶۲.۳۳۶تومان است.
تخفیف
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتور سیکلت کیوجی مدل NX 150

قیمت اصلی ۱۶۲.۰۷۰.۰۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۱۵۵.۵۸۷.۲۰۰تومان است.
تخفیف
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتور سیکلت کیوجی مدل SRK 249 (Type I)

قیمت اصلی ۴۲۴.۴۳۱.۵۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۷.۴۵۴.۲۴۰تومان است.
تخفیف
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتور سیکلت کیوجی مدل SRK 249 (Type II)

قیمت اصلی ۴۱۷.۲۲۱.۰۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۰.۵۳۲.۱۶۰تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتور سیکلت لمبرتا مدل LPB 170

۲۶۴.۶۷۰.۰۰۰تومان
تخفیفناموجود
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتور سیکلت موندیال مدل HPS 249

قیمت اصلی ۲۵۱.۲۷۵.۰۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۱.۲۲۴.۰۰۰تومان است.
تخفیف
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتورسیکلت زونتس مدل Z2 150 G1

قیمت اصلی ۲۴۳.۵۴۰.۱۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۲۳۳.۷۹۸.۴۹۶تومان است.
تخفیفناموجود
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتورسیکلت زونتس مدل Z2 150 U1

قیمت اصلی ۲۲۵.۷۹۰.۳۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۶.۷۵۸.۶۸۸تومان است.
تخفیف
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتورسیکلت کایو مدل A180

قیمت اصلی ۲۱۴.۰۱۷.۹۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۲۰۵.۴۵۷.۱۸۴تومان است.
تخفیف
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتورسیکلت کویر مدل EST4

قیمت اصلی ۶۲.۵۳۸.۵۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۶۰.۰۳۶.۹۶۰تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

موتورسیکلت کی تی ام مدل Adventure 249 ABS

۵۴۴.۱۵۲.۴۰۰تومان

راهنمای جامع خرید موتور سیکلت: هر آنچه که باید بدانید

مقدمه

خرید موتور سیکلت یک تصمیم بزرگ است که نیاز به دقت و بررسی دقیق دارد. انتخاب مناسب می‌تواند تجربه‌ای لذت‌بخش و امن را برای شما به ارمغان بیاورد، در حالی که انتخاب نادرست ممکن است مشکلات و هزینه‌های اضافی به همراه داشته باشد. در این مقاله، به بررسی نکات مهم و عوامل تاثیرگذار در خرید موتور سیکلت می‌پردازیم. این راهنما به شما کمک می‌کند تا بهترین تصمیم را برای خرید موتور سیکلت بگیرید و از سواری ایمن و لذت‌بخش برخوردار شوید.

انواع موتور سیکلت

موتور سیکلت‌های شهری: این نوع موتور سیکلت‌ها برای استفاده در شهر طراحی شده‌اند و معمولاً دارای حجم موتور پایین‌تری هستند. آنها سبک، اقتصادی و مناسب برای تردد در ترافیک شهری هستند. استفاده از موتور سیکلت‌های شهری به دلیل مصرف سوخت پایین‌تر و قابلیت پارک آسان، در شهرهای بزرگ و پرترافیک بسیار محبوب است.

 1. موتور سیکلت‌های کراس: این نوع موتور سیکلت‌ها برای مسیرهای خارج از جاده طراحی شده‌اند. آنها دارای سیستم تعلیق قوی و تایرهای مخصوص برای مسیرهای خاکی و سنگلاخی هستند. اگر به ماجراجویی و سواری در طبیعت علاقه دارید، موتور سیکلت‌های کراس می‌توانند انتخاب مناسبی باشند. این موتور سیکلت‌ها به دلیل توانایی بالا در عبور از مسیرهای ناهموار و خاکی، برای مسابقات موتور کراس و سفرهای طبیعت‌گردی بسیار مناسب هستند.

 2. موتور سیکلت‌های مسافرتی: این نوع موتور سیکلت‌ها برای سفرهای طولانی طراحی شده‌اند. آنها دارای حجم موتور بالا، راحتی بیشتر و امکاناتی مانند فضای بار و سیستم‌های ناوبری هستند. موتور سیکلت‌های مسافرتی به دلیل امکانات بیشتر و راحتی بالاتر، برای سفرهای جاده‌ای و مسافرت‌های طولانی بسیار مناسب هستند. این نوع موتور سیکلت‌ها اغلب دارای سیستم تعلیق بهتر، صندلی‌های راحت‌تر و فضای بار بیشتر هستند.

 3. موتور سیکلت‌های ورزشی: این نوع موتور سیکلت‌ها برای سرعت و عملکرد بالا طراحی شده‌اند. آنها دارای طراحی آیرودینامیک، سیستم تعلیق پیشرفته و موتورهای قدرتمند هستند. اگر به دنبال تجربه هیجان و سرعت هستید، موتور سیکلت‌های ورزشی می‌توانند انتخاب مناسبی باشند. این نوع موتور سیکلت‌ها به دلیل طراحی خاص و عملکرد بالا، برای مسابقات موتورسواری و سواری در پیست‌های مسابقه‌ای بسیار مناسب هستند.

عوامل مهم در انتخاب موتور سیکلت

 1. حجم موتور: حجم موتور تاثیر زیادی بر عملکرد، مصرف سوخت و قیمت موتور سیکلت دارد. برای استفاده در شهر، حجم موتورهای 125 تا 250 سی‌سی مناسب هستند، در حالی که برای سفرهای طولانی و موتور سیکلت‌های ورزشی حجم موتورهای بالای 600 سی‌سی توصیه می‌شود. حجم موتور بالاتر معمولاً به معنای قدرت و سرعت بیشتر است، اما مصرف سوخت و هزینه‌های نگهداری نیز افزایش می‌یابد.

 2. نوع استفاده: نوع استفاده‌ای که از موتور سیکلت دارید نیز باید در انتخاب شما تاثیرگذار باشد. اگر بیشتر در شهر تردد می‌کنید، موتور سیکلت‌های شهری مناسب‌تر هستند. اما اگر به سفرهای طولانی و یا مسیرهای خارج از جاده علاقه‌مند هستید، باید موتور سیکلت‌های مسافرتی یا کراس را انتخاب کنید. نوع استفاده‌ای که از موتور سیکلت دارید، تاثیر زیادی بر انتخاب مدل و نوع موتور سیکلت خواهد داشت.

 3. بودجه: قیمت موتور سیکلت‌ها بسته به نوع، برند و ویژگی‌های مختلف متغیر است. قبل از خرید، بودجه خود را مشخص کنید و سعی کنید موتوری را انتخاب کنید که بهترین ارزش را برای پول شما ارائه دهد. تعیین بودجه قبل از خرید می‌تواند به شما کمک کند تا گزینه‌های مناسب‌تری را پیدا کنید و از هزینه‌های اضافی جلوگیری کنید.

 4. امنیت و امکانات: امکاناتی مانند سیستم ترمز ABS، کنترل کشش و سیستم‌های الکترونیکی پیشرفته می‌توانند تاثیر زیادی بر ایمنی و راحتی شما داشته باشند. این امکانات معمولاً در موتور سیکلت‌های گران‌تر یافت می‌شوند، اما سرمایه‌گذاری بر روی آنها می‌تواند ارزشمند باشد. انتخاب موتور سیکلتی که دارای امکانات ایمنی و راحتی بالا باشد، می‌تواند تجربه سواری شما را بهبود بخشد و از خطرات احتمالی جلوگیری کند.

 5. وزن و ابعاد: وزن و ابعاد موتور سیکلت نیز از عوامل مهمی هستند که باید در نظر گرفته شوند. موتور سیکلت‌های سنگین‌تر ممکن است برای برخی افراد سخت‌تر کنترل شوند، در حالی که موتور سیکلت‌های سبک‌تر معمولاً مانورپذیری بهتری دارند. انتخاب موتور سیکلتی که وزن و ابعاد مناسبی برای شما داشته باشد، می‌تواند تجربه سواری را بهبود بخشد و از خستگی زودرس جلوگیری کند.

نکات مهم در نگهداری و مراقبت از موتور سیکلت

نگهداری منظم و درست از موتور سیکلت می‌تواند عمر آن را افزایش دهد و عملکرد بهتری ارائه دهد. در ادامه به برخی از نکات مهم در نگهداری موتور سیکلت اشاره می‌کنیم:

 1. تغییر منظم روغن موتور: تعویض روغن به موقع می‌تواند از آسیب به موتور جلوگیری کند و عملکرد آن را بهبود بخشد. روغن موتور باید به طور منظم تعویض شود تا از خرابی و آسیب‌های جدی به موتور جلوگیری شود. بررسی دوره‌ای سطح روغن و تعویض فیلتر روغن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

 2. بررسی سیستم ترمز: اطمینان حاصل کنید که سیستم ترمز همیشه در شرایط عالی قرار دارد. بررسی و تنظیم منظم ترمزها، تعویض لنت‌های ترمز و بررسی سطح مایع ترمز می‌تواند به ایمنی شما کمک کند. سیستم ترمز باید به طور منظم بررسی و تنظیم شود تا از عملکرد صحیح و ایمن آن اطمینان حاصل شود.

 3. نگهداری از تایرها: فشار مناسب و سالم بودن تایرها برای ایمنی و عملکرد موتور سیکلت بسیار مهم است. بررسی دوره‌ای فشار تایرها و تعویض تایرهای کهنه و آسیب‌دیده می‌تواند به بهبود عملکرد موتور سیکلت کمک کند. تایرها باید به طور منظم بررسی و تنظیم شوند تا از عملکرد بهینه و ایمنی آنها اطمینان حاصل شود.

 4. تمیز کردن و نگهداری بدنه: تمیز نگه داشتن موتور سیکلت و جلوگیری از زنگ‌زدگی و خوردگی بدنه می‌تواند به طول عمر آن کمک کند. استفاده از محصولات مخصوص شستشو و نگهداری موتور سیکلت، می‌تواند به حفظ ظاهر و کارایی آن کمک کند. تمیز کردن و نگهداری منظم بدنه موتور سیکلت می‌تواند از خرابی و زنگ‌زدگی آن جلوگیری کند و به بهبود ظاهر و عملکرد آن کمک کند.

 5. بررسی سیستم الکتریکی: سیستم الکتریکی موتور سیکلت، از جمله باتری، چراغ‌ها و سیم‌کشی‌ها باید به طور منظم بررسی و نگهداری شود. اطمینان حاصل کنید که تمامی اتصالات الکتریکی در وضعیت مناسبی قرار دارند و از سلامت باتری مطمئن شوید. سیستم الکتریکی باید به طور منظم بررسی و تنظیم شود تا از عملکرد صحیح و ایمن آن اطمینان حاصل شود.

 6. تنظیم دوره‌ای کاربراتور یا سیستم تزریق سوخت: تنظیم صحیح کاربراتور یا سیستم تزریق سوخت می‌تواند به بهبود مصرف سوخت و عملکرد موتور سیکلت کمک کند. بررسی و تنظیم دوره‌ای این سیستم‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. تنظیم دوره‌ای کاربراتور یا سیستم تزریق سوخت می‌تواند به بهبود عملکرد و کاهش مصرف سوخت کمک کند.

نکات نهایی در خرید موتور سیکلت

 1. تحقیق و مقایسه: قبل از خرید، تحقیق کنید و مدل‌های مختلف را با هم مقایسه کنید. نظرات کاربران و نقدهای تخصصی می‌تواند به شما در این زمینه کمک کند. بررسی و مقایسه مدل‌ها و برندهای مختلف می‌تواند به شما در انتخاب بهترین موتور سیکلت کمک کند.

 2. تست رانندگی: قبل از خرید حتماً موتور سیکلت مورد نظر را تست کنید تا از راحتی و عملکرد آن اطمینان حاصل کنید. تست رانندگی می‌تواند به شما کمک کند تا از مناسب بودن موتور سیکلت برای نیازها و ترجیحات خود مطمئن شوید.

 3. مشاوره با متخصصین: در صورت امکان، با افرادی که تجربه کافی در زمینه موتور سیکلت دارند مشورت کنید. مشاوره با متخصصین می‌تواند به شما در انتخاب بهترین موتور سیکلت کمک کند و از اشتباهات پرهزینه جلوگیری کند.

 4. توجه به بیمه و مدارک: مطمئن شوید که موتور سیکلت خریداری شده دارای بیمه معتبر و مدارک قانونی کامل است. توجه به مسائل قانونی و بیمه می‌تواند از مشکلات بعدی جلوگیری کند و به شما اطمینان بیشتری در استفاده از موتور سیکلت بدهد.

 5. توجه به خدمات پس از فروش: خدمات پس از فروش از جمله گارانتی و پشتیبانی فنی، از اهمیت بالایی برخوردار است. انتخاب موتور سیکلتی که دارای خدمات پس از فروش خوب و معتبر باشد، می‌تواند به شما در صورت بروز مشکلات کمک کند.

نتیجه‌گیری

خرید موتور سیکلت نیازمند بررسی دقیق و دقت در انتخاب است. با توجه به نیازها و بودجه خود، می‌توانید موتوری را انتخاب کنید که بهترین عملکرد و ایمنی را برای شما فراهم کند. از نگهداری منظم و مراقبت از موتور سیکلت خود غافل نشوید تا از تجربه‌ای لذت‌بخش و بدون مشکل بهره‌مند شوید. انتخاب موتور سیکلت مناسب می‌تواند به شما کمک کند تا از سواری ایمن و لذت‌بخش برخوردار شوید و از هزینه‌ها و مشکلات احتمالی جلوگیری کنید.

برای مبتدیان، موتور سیکلت‌های شهری یا اسکوترها انتخاب مناسبی هستند. این نوع موتورها معمولاً سبک‌تر و کنترل‌پذیرتر هستند و به دلیل حجم موتور کمتر، قدرت مناسبی برای شروع دارند.

عواملی مانند نوع استفاده (شهری، مسافرتی، ورزشی یا کراس)، حجم موتور، بودجه، امکانات ایمنی مانند سیستم ترمز ABS و وزن و ابعاد موتور سیکلت از مهم‌ترین عوامل در انتخاب موتور سیکلت هستند.

بله، برای راندن موتور سیکلت باید گواهینامه معتبر رانندگی موتورسیکلت را داشته باشید. در بسیاری از کشورها، شرکت در دوره‌های آموزشی و قبولی در آزمون رانندگی مخصوص موتورسیکلت ضروری است.

برای بهینه کردن مصرف سوخت موتور سیکلت، نگهداری منظم و تعویض به موقع روغن موتور، بررسی و تنظیم کاربراتور یا سیستم تزریق سوخت، و رعایت سرعت مناسب و رانندگی هوشمندانه اهمیت دارد.

هنگام خرید موتور سیکلت دست دوم، وضعیت فنی موتور، کارکرد، تاریخچه نگهداری، وضعیت تایرها و سیستم ترمز را به دقت بررسی کنید. همچنین، از صحت مدارک و بیمه موتور سیکلت اطمینان حاصل کنید.

برای افزایش عمر موتور سیکلت، نگهداری منظم و تعویض به موقع روغن موتور، بررسی دوره‌ای سیستم ترمز و تایرها، تمیز کردن و نگهداری بدنه، و بررسی و تنظیم سیستم الکتریکی و تزریق سوخت از اهمیت بالایی برخوردار است.